Duurzame energieConsortium van project SCARLET-PLUS werkt aan 'super' innovatieve methode voor duurzame verwerking van drijfmest

In samenwerking met andere partners in het consortium van het project SCARLET-PLUS werkt Buizer Advies mee aan het mogelijk maken van duurzame verwerking van rundveedrijfmest via superkritische vergassing. Het is bij deze 'super' innovatieve methode de bedoeling dat groene mineralen (o.a. fosfor) worden teruggewonnen om te kunnen worden ingezet in de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld in de plaats van kunstmest.Project Haalbaarheidsstudie Duurzame energie uit bio-afval
afgerond; Resultaten veelbelovend!

Een samenwerkingsverband bestaande uit drie innovatieve bedrijven, waarvan de twee melkveehouders Maatschap Van de Lageweg (Olterterp) en F.J. Postma (Tijnje) in Friesland en technologieontwikkelaar en -leverancier SPARQLE International B.V. (Hengelo), heeft in samenwerking met Buizer Advies een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is duurzame energie te produceren uit bio-afval door omzetting van natte biomassa reststromen in waterstofrijk brandbaar gas.
Centraal daarbij stond een nieuw procédé, het SK Water proces (Superkritisch Water proces), om natte biomassa (organische reststromen) op een duurzame wijze te benutten. Het SK Water proces heeft uitgedrukt in thermische energie een hoog rendement, dat tot ca. 80% gaat. Ter vergelijking: bij biovergisters gaat het energetisch rendement tot ca. 50%.

Natte biomassa is niet geschikt voor verbranding. Door middel van vergassing in hoge druk stoom (superkritisch water) kunnen natte biomassastromen volledig worden omgezet in waterstofrijk brandbaar gas, met de minerale bestanddelen als niet-vergasbaar restproduct. Dit waterstofrijk brandbaar gas zal naar verwachting geschikt zijn voor toepassing in onder andere de industrie en voor opwekking van elektriciteit voor bedrijven en huishoudens.

Verwerking van natte biomassa reststromen via het SK Water proces sluit heel goed aan bij het energie- en CO2-reductiebeleid van de provincie Friesland.
Prototype SW-unit; Foto: SPARQLE International

Doorvertaald naar landelijk zouden in 2020 alle natte biomassa reststromen in Nederland samen door middel van het SK Water proces in bijna 20 PJ (1%) van de nationale energiebehoefte kunnen voorzien, inclusief die van de in Nederland gevestigde bedrijven, zo blijkt uit het eindverslag van deze studie.
Als ook algen en waterplanten, zoals eendenkroos, grootschalig worden gekweekt en door middel van het SK Water proces worden omgezet, zou op die manier ook in 20% van de totale nationale energiebehoefte kunnen worden voorzien.

Het eindverslag kunt u lezen via onderstaande link.

Uit de resultaten van deze studie blijkt verder, dat behalve onder meer de dikke fractie van rundveedrijfmest, bermgras en natuurgras (dat vervuild is met voor vee schadelijke planten zoals Jacobskruiskruid, Waterkruiskruid en Paardebloem) ook rioolwaterzuiveringsslib een natte biomassa reststroom is, die door middel van het SK Water proces kan worden omgezet in waterstofrijk brandbaar gas. Daarbij komt in vloeibare vorm ook CO2-rijk gas beschikbaar, dat transporteerbaar is en kan worden gebruikt in kassen en - na schoning - in principe ook bij de productie van koudijs.

Uit het restwater van het SK Water proces kunnen bovendien mineralen van de biomassa teruggewonnen worden, waaronder het eindige mineraal Fosfor, dat zo belangrijk is voor de voedselproductie.

Last but not least kan het SK Water proces een uitkomst bieden voor het op een duurzame wijze wegwerken van mestoverschotten, waardoor meer ruimte op veehouderijbedrijven kan ontstaan voor behoud of uitbreiding van de omvang van de veestapel. Dat kan vooral interessant worden als op 1 april 2015 de Europese melkquotering wordt afgeschaft.

Projectleiding: Buizer Advies

Projectfinanciering:
"Europa investeert in het platteland"
Het project werd mede gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Regeling LNV-subsidies Samenwerking bij innovatieprojecten 2010) uit het POP (Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007 - 2013).

Lees hier beknopte informatie over de Haalbaarheidsstudie duurzame energie uit bio-afval.

Lees hier eindverslag Haalbaarheidsstudie Duurzame energie uit bio-afval.